U skladu s odredbama Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br.51/09.)  i člana 13. tač. 2. Statuta, na I vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 11.06.2013. godine u  Beogradu , Mileševska 7/14., donet je

 

S T A T U Т

 

УДРУЖЕЊА АУТИЗАМ – ПРАВО НА ЖИВОТ

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

 

Član 1.

Удружење АУТИЗАМ – ПРАВО НА ЖИВОТ ( u daljem tekstu: Udruženje ) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći, edukaciji i zaštiti ljudskih prava osoba s autizmom.

 

Ciljevi Udruženja

 

 

          Član 2.         

Ciljevi Udruženja su pomoć, edukacija i zaštita ljudskih prava osoba s autizmom.

 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje se naročito angažuje na:

 

 

 1. 1.   Pozitivnoj medijskoj promociji u cilju podsticanja i sprovođenja aktivnosti koje
  ističu sposobnosti osoba s autizmom i doprinose razvijanju njihovih potencijala kao i stvaranja
  pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijale;
 2. 2.   Zalaganju za veću podršku  i pomoć biološkoj porodici osobe s autizmom;
 3. 3.   Zaštiti ljudskih prava osoba s autizmom u skladu sa Poveljom o pravima osoba s autizmom,
  Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, Konvencije o pravima dece,
  Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Povelje o ljudskim pravima i građanskim slobo-
  dama, Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i ostalim konvencijama koje se zalažu
  za jednake mogućnosti i poštovanja ljudskih prava;
 1. 4.     Aktivnostima na stvaranju uslova za izgradnju centra za autizam ;
 2. 5.     Obezbeđivanju uslova za samostalno stanovanje osoba s autizmom, u grupi, i uz podršku stručnih osoba ;
 3. 6.     Praćenju svetskih trendova u tretmanu, podršci i inkluziji i angažovanje na njihovoj primeni u našim sredinama;
 4. 7.      Organizovanju posebnog medicinskog centra za dijagnostifikovanje, tretman, terapiju  i praćenje toka bolesti;
 5. 8.     Lobiranju struke za praćenje svetskih trendova u terapiji osoba s autizmom;
 6. 9.     Uvođenju novih kompjuterskih programa za osobe s autizmom, didaktičkih materijala,kao i
  angažovanje na prevođenju knjiga namenjenih porodici i struci;
 7. 10.  Organizovanju letnjih programa za decu s autizmom uz pomoć struke;
 8. 11.  Organizovanju seminara, savetovanja i kampova;
 9. 12.  Prilagođavanju postojećih i novih programa uzrastu i potrebama osoba s autizmom;
 10. 13.  Saradnji i učlanjenju u domaće i međunarodne saveze koji se bave zaštitom, tretmanom, edukacijom i unapređenjem života osoba s autizmom.

 

 

Naziv i sedište

 

Član 4.

 

Naziv  je:

 

 УДРУЖЕЊЕ АУТИЗАМ – ПРАВО НА ЖИВОТ.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je:

            ASSOCIATION AUTISM – THE RIGHT TO LIFE .

Sedište udruženja je u Beogradu , na adresi  Mileševska 7/14.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i predstanak članstva

 

 

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje predsedniku Skupštine.

 

Maloletna lica sa navršenih 14 godina života mogu se učlaniti u Udruženjeuz prilaganje overene izjave njihovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

 

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1.ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 6.

 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

 

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

 

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana,nepoštovanja odredaba ovog Statuta i narušavanja ugleda Udruženja.

 

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština,na obrazloženi predlog predsednika.

 

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Član 7.

Članovi mogu biti:

 

 • Redovni i
 • Počasni

 

Član 8.

Redovni članovi stiču svojstvo člana na način utvrđen članom 6. Statuta i imaju prava i obaveze navedene u članu 9. Statuta.

 

Počasni članovi su lica koja su svojim radom i angažovanjem značajno doprinela radu Udruženja bez prethodnog učlanjenja. U ovu grupu spadaju i donatori.

 

Počasni članovi biraju se na predlog predsednika Skupštine i nemaju obavezu plaćanja članarine.

 

 

 

Prava,obaveze i odgovornosti člana     

 

 

Član 9.

Član Društva ima pravo da:

 

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini,kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

 

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje,u skladu s interesovanjima,u aktivnostima Udruženja;
 3. plača članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri predsednik .

 

 

Unutrašnja organizacija

 

 

Član 10

Organi Udruženja su:

 

 • Skupština
 • Zastupnik

 

 

Član 11.

 

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

 

Skupština održava redovne i vanredne sednice u toku godine.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog predsedni kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine.Inicijativa članova podnosi se predsedniku u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

 

 

 

 

 

Član 12.

 

Sednicu Skupštine saziva predsednik Udruženja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu

održavanja sednice i predlogom dnevnog reda.Sednicom Skupštine predsedava lice-član koje je
javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

 

Član 13.

Skupština ima sledeći delokrug rada:

 

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut i njegove izmene i dopune;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 5. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 6. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 7. odlučuje o organizaciji manifestacija i skupova u okviru cviljeva Udruženja;
 8. donosi poslovnik o radu.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta,statusnim promenama i prestanku rada Društva neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

 

  Član 14.

 

Mandat predsednika Udruženja koji je i zastupnik Društva je 5 ( pet ) godina sa pravom reizbora.

 

Predsednik može biti razrešen dužnosti na lični zahtev ,kao i na inicijativu najmanje 1/3 članova i pre isteka mandata.

 

 

STRUČNI SAVET

 

Član 15.

Udruženje ima Stručni savet koji je savetodavni organ i njegovi članovi su priznati stručni radnici u  radu s autističnim osobama ( lekari, defektolozi, pedagozi i dr.).

 

Stručni savet radi po osnovu godišnjeg programa rada koji sam donosi , a sa kojim je dužan da upozna Skupštinu udruženja koja ima pravo da predloži izmene i dopune.

 

Član 16.

Broj članova Stručnog saveta nije ograničen.

 

Mandat članova Stručnog saveta nije ograničen.

 

Član 17.

Stručni savet na prvoj sednici , koju zakazuje predsednik Udruženja, iz redova svojih članova bira predsednika Stručnog saveta.

 

Sednice stručnog Saveta saziva predsednik Stručnog saveta samostalno ili na predlog Skupštine udruženja.

 

Član 18.

Članovi Stručnog saveta angažuju se u radu udruženja na dobrovoljnoj bazi, bez naknade.

 

Član19.

Stručni savet redovno , a najmanje jednom godišnje, obaveštava Skupštinu o svom radu i donetim zaključcima.

 

 

Ostvarivanje javnosti rada

 

 

Član 20.

 

Rad Udruženja je javan.

 

Predsednik se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi pogodan način.

 

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima Udruženja podnose se na usvajanje Skupštini Udruženja.

Član  21.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima o čemu odluku donosi Skupština na predlog predsednika.

 

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

 

Član 22.

 

Udruženje pribavlja sredstva za svoj rad od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finan- sijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

 

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja i izrade
projekata.

 

 

Prestanak rada Udruženja             

 

 

Član 23.

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruže-nja  kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

 

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

 

 

Član 24.

 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku rada odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

 

Izgled i sadržaj pečata i znak

 

 

Član 25.

 

Udruženje  ima pečat okruglog oblika standardnih dimenzija na kojem je po obodu upisano:

Удружење АУТИЗАМ – ПРАВО НА ЖИВОТ , Београд , а u sredini pečata  nalazi se znak –logo Udruženja.

 

Član 26.

Logo Удружења је cvet,  čija je sredina (tučak) u plavoj boji, sa četiri latice oivičene crvenom bojom i petom laticom na vrhu stilizovanom kao srce plave boje ispunjeno pazlama u žutoj, ljubičastoj,crvenoj i zelenoj boji. Sa leve strane cveta ispisano je plavim slovima АУТИЗАМ a ispod toga crvenim slovima
право на живот.

 

Logo Удружења na engleskom jeziku je grafički identičan a tekst sa leve strane cveta glasi AUTISM

i ispod toga the right to life.

 

Član 27.

 

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredba Zakona o udruženjima.

Član 28.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini udruženja.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje pravno dejstvo Statuta donetog na Osnivačkoj skupštini dana 11.05.2013.godine.

 

Predsedavajuća Skupštine Udruženja

Snežana Maksimović