Povelja o pravima osoba s autizmom 
Prezentovano na 4. kongresu Medjunarodnog udruženja Autism-Europe, Den Haag, 10.05.1992.

Prihvaceno kao pisana Deklaracija Evropskog Parlamenta 3/96 o pravima osoba s autizmom u Strasburgu, 9.05.1996. 

• Pravo osoba sa autizmom da žive samostalan i celovit život u skladu sa svojim mogućnostima.

• Pravo osoba sa autizmom na dostupnu, nepristrasnu i tačnu kliničku dijagnozu i tretman.

• Pravo osoba sa autizmom na dostupno i adekvatno obrazovanje.

• Pravo osoba sa autizmom (i njihovih predstavnika) da budu uključeni u sva odlučivanja koja se tiču njihove budućnosti: Njihove lične želje moraju biti u najvećoj mogućoj meri prepoznate i uvažene.

• Pravo osoba sa autizmom na dostupno i adekvatni stanovanje.

• Pravo osoba sa autizmom na opremu, pomoć i podršku neophodnu za sadržaj života sa poštovanjem i nezavisnošću.

• Pravo osoba sa autizmom na prihod dovoljan da obezbedi adekvatnu ishranu, odeću, smeštaj i ostale životne potrebe.

• Pravo osoba sa autizmom da učestvuju, koliko je moguće, u realizaciji i rukovođenju usluga koje obezbeđuju njihov ugodan život.

• Pravo osoba sa autizmom na adekvatno savetovanje i brigu za njihovo fizičko, mentalno i duhovno zdravlje. U ovo pravo je uključen i adekvatan tretman i medicinska zaštita u njihovom najboljem interesu, sa preduzetim svim zaštitnim merama.

• Pravo osoba sa autizmom na adekvatno zaposlenje i stručnu obuku bez diskriminacije i predrasuda. Obuka i zapošljavanje treba da zadovolje mogućnosti želje individue.

• Pravo osoba sa autizmom na dostupan prevoz i slobodno kretanje.

• Pravo osoba sa autizmom na učešće u kulturnim, zabavnim, rekreativnim i sportskim aktivnostima.

• Pravo osoba sa autizmom na ravnopravno korišćenje svih sredstava, usluga i učešća u aktivnostima
zajednice.

• Pravo osoba sa autizmom na seksualne i ostale odnose, uključujući i brak, bez iskorišćavanja ili prisile.

• Pravo osoba sa autizmom (i njihovih predstavnika) na zakonsko zastupanje i potpunu zaštitu njihovih legalnih prava.

• Pravo osoba sa autizmom na slobodu od straha i pretnji zatvaranjem u psihijatrijske bolnice ili druge ustanove zatvorenog tipa.

• Pravo osoba sa autizmom na slobodu od zloupotrebe fizičkim tretmanom ili zanemarivanjem.

• Pravo osoba sa autizmom na slobodu od zloupotrebe ili pogrešne primene medikamentozne terapije.

• Pravo osoba sa autizmom (i njihovih predstavnika) na informacije sadržane u njihovim ličnim, medicinskim psihijatrijskim i obrazovnim dokumentima.

• Osobe sa autizmom treba da uživaju ista prava i privilegije kao i ostali stanovnici Evrope jer su u potpunosti adekvatni sa autizmom. Ta prava treba da se unapređuju, štite i sprovode u odgovarajućim zakonima svake zemlje.